LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

תנאי השימוש באתר מנהיגות ("האתר")

1. עמותת LEAD- האתר הינו בבעלות ובניהול עמותת מנהיגות (LEAD- פיתוח מנהיגות צעירה בישראל) עמותה רשומה ("העמותה" ו/או "מנהלי האתר"). התחייבויות המשתמש/ת כלפי העמותה וזכויות העמותה על פי תנאי שימוש יחולו גם ביחס לגופים ואנשים הפועלים מטעם העמותה לרבות מייסדיה, מנהליה, חבריה, נושאי תפקידים בעמותה, סוכניה ו/או מי מטעמם.

2. תחולת תנאי השימוש- תנאי השימוש המפורטים כאן (כפי שיעודכנו מעת לעת) יחולו על כל גלישה ו/או שימוש באתר ו/או פעילות במסגרתו ובכלל זה הינם מסדירים את מערכת היחסים בין המשתמש/ת לבין מנהלי האתר ולבין צדדים שלישיים.הכותרות המופיעות בתנאי השימוש בינן לצרכי נוחיות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

3. הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש. בעצם גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר הינך מקבל/ת על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש ומסכים/מה להם במלואם. לתשומת לב משתמשים באתר שהינם קטינים- הוראות אלה חלים גם עליכם והיותכם קטינים אינו מגן עליכם מפני אחריות על פי חוק לנזק שיגרם עקב הפרתכם את תנאים אלה.

4. עדכון תנאי השימוש- עדכון תנאי השימוש יכנס לתוקף ויחייב את המשתמשים תוך 7 ימים מיום פרסומו באתר או מועד אחר שקבעו מנהלי האתר או מי מטעמם. על המשתמש לדאוג ביוזמתו להתעדכן בכל שינוי כאמור.

5. תכני האתר- תכני האתר לרבות כל דבר שיש לו ביטוי באתר, בין אם הוא נוצר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי המשתמשים באתר, לרבות, כל ביטוי בכתב, צורה, סימן, קול, תמונה, וידאו וכיוצא באלה, ("תכני האתר") נועדו לשם הנאת המשתמש/ת ולצורך שימוש פרטי ואישי של המשתמש/ת בלבד. אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי או כל שימוש שלא לצרכים פרטיים (בין אם למטרות רווח או שלא למטרות רווח) מבלי לקבל את אישור מנהלי האתר בכתב ומראש.

6. שימוש בתכני האתר- מובהר במיוחד כי פרטים הנוגעים למשתמש באתר, אשר האתר מאפשר גישה אליהם למשתמשים אחרים – מתן הגישה מוגבל למטרות תקשורת בין משתמשי האתר בלבד והמשתמשים באתר מתחייבים לא לעשות בפרטים הנוגעים למשתמש באתר כל שימוש מכל סוג שהוא אלא למטרת היכרות בין משתמשים באתר.

7. סדירות השימוש באתר- מנהלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר או תכני האתר וכל מידע הכלול בהם לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש/ת או לרכושו/ה עקב כך.

8. שמירה על תכני האתר- אין לשנות, לשחזר, להציג מחדש, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור מנהלי האתר בכתב ומראש.

9. הרשמה לאתר- השימוש באתר יכול שיעשה הן על-ידי משתמשים מזדמנים והן על-ידי משתמשים רשומים\. כתיבת בלוגים תתאפשר רק למשתמשים שנרשמו לאתר וקיבלו הרשאה לכתיבת בלוג. בעת ההרשמה לאתר תידרש/י להזין פרטים אישיים שלך. הנך מתחייב/ת להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עידכון בפרטים אלה. הנך מתחייב/ת לשמור בסוד את שם המשתמש והסיסמה שלך ולא להעבירם לאף אחד אחר וכן לא לאפשר לאף אחד אחר לעשות שימוש בהם.

10. שימוש באחריות המשתמש- הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישה ו/או שימוש באתר ו/או ביחס לתכנים הכלולים באתר על ידי המשתמשים ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, על טיפים, המלצות, תגובות, דרוגים, התבטאויות, סרטונים, קטעי שמע, וכדומה המועלים על-ידי המשתמשים וכן קישוריות (לינקים) ו/או קבצי מחשב המצורפים לתכנים כאמור. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נוקטים כל עמדה בקשר לתכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים ואינם תומכים ו/או מזדהים עם איזשהו תוכן הכלול באתר המועלה על-ידי המשתמשים. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

11. העדר אחריות לתכני האתר- כל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמות שהם (AS IS). מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות לטעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים. אין בפיקוח כלשהו לעניין תכנים שיכול ויתבצע על ידי מנהלי האתר לפי שיקול דעתם, כדי להטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשי האתר ו/או כל צד שלישי.

12. קישוריות- באתר עשויות להיכלל מעת לעת קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים. אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים כי כל הקישורים שיימצאו באתר מעת לעת יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כמו כן מובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות בקשר עם התכנים המופיעים באתרים אחרים אלה או כל תוצאה שתיגרם עקב השימוש באותם אתרים. העובדה שקישור מסוים מופיע באתר אינו מהווה המלצה על האתר או אישור לכך שהמידע באתרים המקושרים הינו נכון, מעודכן ו/או חוקי.

13. הגבלת שימוש או חסימתו- המשתמש/ת מסכים/מה כי מנהלי האתר רשאים לחסום את גישתו של משתמש/ת לאתר או ישומים או חלקים שלו ו/או להגביל השימוש שלו באתר, ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש/ת, עם הפסקת פעילותו של המשתמש ב LEADו/או אם מנהלי האתר יחליטו על הפסקת או הגבלת השימוש לפי שיקול דעתם הבלעדי, ו/או אם מנהלי האתר יסברו לפי שיקול דעתם הבלעדי כי אותו/ה משתמש/ת מעלה תכנים אסורים, לרבות ומבלי לגרוע תכנים שאינם ראויים ו/או אשר פוגעים באופן כלשהו בציבור המשתמשים ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או הינו מפר איזה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות הדין הרלוונטי. כמו כן, המשתמש/ת מסכים/מה כי מנהלי האתר רשאים להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש/ת לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש/ת אשר העלה/תה את התוכן הרלבנטי לאתר.

14. הוראות בדבר העדר אחריות ובדבר חובת שיפוי - המשתמש/ת מסכים/מה ומאשר/ת בזאת כי הוא/היא מוותר/ת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או גלישה באתר ו/או חשיפה לתכניו הגם אם ידעו מנהלי האתר או מי מטעמם על אפשרות קיומם, וישפה/תשפה את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתמש/ת ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם האמור לעיל.

15. תוכן אסור- המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי כל תוכן אשר יעלה/תעלה המשתמש/ת לאתר אינו ולא יהיה תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עויין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי ("תוכן אסור") ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל (1) תוכן הכולל או המהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע ו/או התבטאות גזענית או מפלה כלשהי; (2) תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר על-פי כל דין (3) תוכן הכולל פרסומת סמויה או גלויה, קידום מכירות ו/או מידע מסחרי אחר כלשהו ו/או קידום עניינים של ארגון או גוף כלשהו בין אם למטרת רווח ובין אם לאו (4) תוכן הכולל חשיפה של מי שהינם קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין (5) תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה (6) תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי (7) תוכן פוגעני שעשוי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי סיסמאות, פרטים אישיים וכדומה (8) תוכן טורדני, אלים, דוחה ו/או מפחיד (9) תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם (10) תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו (11) תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית (12) תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו (13) תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים ו/או המהווה עילה לתביעה אזרחית או פלילית כלשהי (14) תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.

המשתמש/ת מסכים/מה ומאשר/ת כי ידוע לו/ה שחל איסור חמור וחד משמעי להעלות לאתר תוכן אשר הינו תוכן אסור או להפנות (לרבות בדרך של קישור) לתוכן אסור ו/או לאתרים אחרים המכילים תכנים אסורים כאמור.

16. פעולות אסורות- המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא ובכלל זה מתחייב/ת שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות: (1) להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים (2) לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר(3) להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר (4) להתחזות לאדם או ישות אחרים, לטעון בשקר כי הנו/ה קשור לאדם או ישות, לזייף חתימה אלקטרונית של אדם, לתאר בצורה מסולפת את המקור, הזהות או מידע המועברים דרך האתר או לבצע כל פעולת נוכלות דומה (5) להשתמש באתר למטרות לא חוקיות או המפרות חוקים, כולל אך לא מוגבל לחוקים הקשורים לזכויות יוצרים, קניין רוחני, הגנת מידע ופרטיות (6) להשמיץ, להטריד, לעשות שימוש לרעה, לאיים, או לרמות משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, לאסוף או לנסות לאסוף פרטים אישיים על משתמשים או צדדים שלישיים ללא הסכמתם, או לעשות שימוש בפרטים אלה מעבר למה שהותר לפי תנאי שימוש אלה תוך הבנה כי הפרטים הכתובים הינם למטרות היכרות אישית בלבד.

17. דיווח על ידי המשתמש- ניתן לפנות למנהלי האתר באמצעות "דיווח על תוכן פוגעני"/ דיווח על טעויות / תוכן שגוי, ואולם מנהלי האתר יפעלו לפי שיקול דעתם ואינם מתחייבים לפעול בהתאם לפנייתך. במידה שהינך יודע/ת על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – הנך מתחייב להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.

18. זכות תביעה בגין הפרה - מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה להם על-פי הדין או על-פי תנאי שימוש אלו, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש/ת שהעלה/העלתה תוכן אסור לאתר ו/או הפר באופן אחר את הוראות תנאי השימוש. המשתמש/ת מתחייב/ת בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלה המשתמש לאתר ו/או כל הפרה אחרת של הוראות תנאי השימוש.

19. זכויות קנין רוחני- המשתמש/ת מאשר/ת ומסכים/מה כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכנים ומגוון מוצרי התוכן באתר אשר הועלו על-ידי מנהלי האתר הינם בבעלותם הבלעדית של מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר ו/או מי מטעמם זכות שימוש בתכנים אלו ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים ו/או בעלי זכויות השימוש בפטנטים, במדגמים, בשמות, ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים בו לרבות כל מידע הכלול בשרותים הניתנים באתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, קבצים, יישומים שונים, גראפים, תמונות, קטעי שמע, מוזיקה, קטעי וידאו, דמויות, תסריטים, תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר.

20. הענקת רשיון- זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכני האתר אשר הועלו על-ידי המשתמשים, כולל אך לא מוגבל למוצרי תוכן כגון: מוסיקה, תמונות, תוכנות, גרפיקה, מידע כתוב ו\או אחר, הינן של המשתמשים אשר העלו אותם לאתר. יחד עם זאת בעצם העלאתו של משתמש תוכן כלשהו לאתר מעניק/ה המשתמש/ת ללא תמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או לגופים אחרים עימם קשורה החברה בשיתופי פעולה בקשר עם תכני אינטרנט ("בעלי הרישיון"), באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת, רישיון שימוש מלא ובלתי מוגבל (שאינו בלעדי) באותם תכנים ("רישיון השימוש"), דהיינו מעניק להם זכות לנהוג בתכנים ללא הגבלה. רישיון השימוש כולל את הזכות לעשות כל פעולה שבעלי הרישיון ימצאו לנכון לעשות באותם תכנים ו/או בחלקם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסומם, העתקתם, הפצתם, שיווקם, עיבודם, קיצורם, שכתובם, שחזורם, שידורם בכל מדיה תקשורתית, תרגומם לשפות שונות, הדפסתם, עריכתם, עשיית כל שימוש מסחרי בהם לצרכי האתר וכן את הזכות להעניק רישיון משנה בזכויות כאמור לכל צד שלישי שבעלי הרישיון ימצאו לנכון. על אף האמור, רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להפקת רווחים.

21. העלאת תכנים על ידי משתמש- בעצם העלאת תכנים כלשהם לאתר על ידי משתמש/ת, פוטר/ת המשתמש/ת בזאת את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר עם אבדן ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרמו לאותם תכנים. בנוסף, המשתמש/ת רשאי/ת ומתחייב/ת להעלות לאתר אך ורק תוכן מקורי של המשתמש/ת ו/או תוכן אשר לגביו יש למשתמש/ת זכויות שימוש ו/או ההיתרים, ההרשאות ו/או הרישיונות המתאימים אשר מקנים לו/ה את הזכות להעלות את אותו תוכן לאתר.

22. תיקון פרסום- מובהר כי אם בפרסום תוכן כלשהו באתר לא ניתן קרדיט אשר על-פי תנאי השימוש היה צריך להינתן ו/או ניתן קרדיט שאינו נכון – הסעד היחיד והבלעדי כלפי מהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיה מתן הקרדיט הנכון על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לגבי התוכן הרלבנטי החל מהמועד בו הובאו בפני מנהלי האתר כל הנתונים הנדרשים לשם בחינת הנושא.

23. שינויים והפסקת פעילות האתר- מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק, לשנות ו/או להגביל מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או את אופן השימוש באתר ו/או כל דבר אחר הכלול באתר ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם בין אם פורסמו ו/או הועלו לאתר ובין אם לאו, וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר. במקרה כאמור אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לשמור גיבויים כלשהם של תכנים או חלקם אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר. בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם. המשתמש/ת מסכים/מה לאמור לעיל ומוותר/ת על כל טענה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין האמור לעיל.

24. אבטחת פרטים - מנהלי האתר נוקטים באמצעים סבירים על מנת לאבטח את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים במסגרת טופס ההרשמה ולשמור על הגבלת הגישה להם למשתמשים מורשים של האתר בלבד. יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האמורים או כל פרטים אחרים לגביכם כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או לחשבונכם באתר. מובהר גם כי אין מנהלי האתר או מי מטעמם מחויבים לסודיות או פרטיות או הגבלת גישה כלשהי ביחס לפרטים ו/או תכנים המפורסמים לגבי המשתמש/ת בבלוגים באתר.

25. פרטיות- המשתמש/ת נותן/ת בזאת הסכמה מפורשת והבלתי חוזרת כי את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים במסגרת טופס ההרשמה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או כל מידע אחר המתקבל מהמשתמש במישרין ו/או בעקיפין במסגרת האתר, ו/או במידע שיאסף אודות דפוסי שימוש של המשתמש, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים ללא מתן הודעה למשתמש/ת ו/או קבלת הסכמתו/ה (1) להעבירם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחוייבו בכך על-פי דין לפי שיקול דעתם הבלעדי (2) לכללם במסגרת מאגרי מידע של העמותה ולעשות בהם שימוש לשליחת מידע, עדכונים ופרסומים שונים הקשורים באתר ובפעילות העמותה ובכלל זה לעשות שימוש במספר הטלפון הנייד לצורך שליחת הודעות אלי ב SMS (3) לעשות בהם שימוש ולהעבירם לכל גורם במקרה של הפרת הוראות תנאי השימוש על ידי המשתמש/ת. (4) לעשות בהם שימוש לרבות באמצעות COOKIES לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים.

26. זכות עיון בפרטי המשתמש - במידה שמשתמש/ת מעוניין לעיין במידע שמסר למנהלי האתר ו המצוי במאגר המידע של מנהלי האתראו שאינו מעוניין עוד למידע כאמור שמסר יכלל במאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינו מעוניינים עוד לקבל דיוור ישיר ו/או מידע ועדכונים כאמור, כל שעל המשתמש לעשות הוא לדרוש זאת בכתב ממנהלי האתר בכתובת עמותת LEAD דרך אבא הלל 16 רמת גן מיקוד 52506 ומנהלי האתר מתחייבים להיענות לדרישת המשתמש אם הגיעה ליעדה. אין באמור כדי ליתן זכות למשתמש או כדי לחייב את מנהלי האתר למסור למשתמש מידע הקשור למשתמש ואשר נאסף או הוכן על ידי העמותה או מי מטעמה במסגרת פעילויות של העמותה בהן המשתמש השתתף.

27. הדין החל- דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו ו/או בתנאי השימוש יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

28. חוקיות תניות השימוש ופרשנותן- במידה שתנייה מסוימת בתנאי השימוש תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תנייה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות. תנאי השימוש יחולו לטובת מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש/ת תהא שמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם. במידה ומנהלי האתר לא שומרים או אוכפים זכות משפטית או סעד הכלולים בתנאים לעיל (או שמנהלי האתר נהנים מהם תחת כל חוק חל), הדבר לא ייחשב כוויתור פורמלי של מנהלי האתר על זכויותיהם וזכויות או סעדים אלו יישמרו להם.

29. התיישנות- בכל פניה של משתמש למנהלי האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר, מוסכם בזאת בין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן הרלבנטי, נשוא פניית המשתמש ("תקופת ההתיישנות המוסכמת"). כל פניה של משתמש למנהלי האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, תיחשב כאילו שלא נעשתה ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מהתייחסות אליה. מובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.

30. המחאת זכויות- מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש/ת ו/או להודיעו/ה על כך.

לאחר שקראתי את תנאי השימוש הריני מסכים/מה לכל תנאיהם ומקבל/ת אותם במלואם.

ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני